Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 15:56

Lịch học (Điều chỉnh lần 3) Lớp TC LLCT - HC C48, Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Từ ngày 14/6 đến ngày 28/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C48

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học (Điều chỉnh lần 3) Lớp TC LLCT - HC C48, Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Từ ngày 14/6 đến ngày 28/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác