Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 16:27

Lịch hướng dẫn (Trực tuyến) viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm ( Ngày 15/4/2022)