"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:16

Kế hoạch tổng thể Lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung C17 Bến Tre (Khai giảng 11/10/2017)