"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 3, 2019 - 06:46

Kế hoạch học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 12/12 đến 18/12/2018