"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:53

Kế hoạch học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 23/8 đến 29/8/2018