"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 13:02

Kế hoạch học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng, lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 04/10 đến 10/10/2018