"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:52

Kế hoạch học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 15/11 đến 27/11/2018