Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 04:48

Kế hoạch học tập môn: Nhà nước và pháp luật; Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 11/10 đến 19/10/2021 (giảng trực tuyến)