"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:10

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 07/01 đến 14/01/2019