"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:17

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 07/01 đến 11/01/2019