"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:48

Kế hoạch học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 31/10 đến 06/11/2018