"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:49

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 01/8 đến 10/8/2018

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A62-BT

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 01/8 đến 10/8/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác