"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 08:04

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 01/8 đến 10/8/2018