"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:53

Kế hoạch học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 31/10 đến 07/11/2018