"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:14

Kế hoạch học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 06/12 đến 11/12/2018