"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 01:35

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 25/10 đến 31/10/2018