"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 02:06

Kế hoạch học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 13/8 đến 22/8/2018