"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 11:01

Kế hoạch giảng dạy(Bổ sung) Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 03/2018)