"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 17:49

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 04/02 đến 07/02/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C20

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 04/02 đến 07/02/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác