"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 2, 2020 - 04:17

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 04/02 đến 07/02/2020