Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:26

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 09/3 đến 19/3/2021