"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:46

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Văn hóa và phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 19/8 đến 29/8/2019