"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 12 Tháng 7, 2020 - 03:17

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2020