"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 08:45

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C20

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Triết học Mác Lênin

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác