"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 9 Tháng 12, 2019 - 18:21

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng + Văn hóa và phát triển, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 18/11 đến 28/11/2019