"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:39

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quan hệ quốc tế + Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 18/5 đến 29/5/2020