"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 22:29

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 16/01 đến 23/01/2019