"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:15

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế phát triển, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 12/9 đến 17/9/2019