"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:14

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 07/5 đến 14/5/2020