"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 08:51

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 24/3 đến 31/3/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C19

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 24/3 đến 31/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác