"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 3, 2019 - 06:48

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 19/12 đến 26/12/2018