"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 16 Tháng 7, 2020 - 06:53

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-lênin + Chính trị học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 09/7 đến 24/7/2020