"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:56

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp CCLLCT C17, từ ngày 06/12 đến 14/12/2018