"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 18:22

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh + Chính trị học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 17/02 đến 28/02/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C19

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh + Chính trị học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 17/02 đến 28/02/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác