"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:37

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 22/5 đến 29/5/2019