"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:30

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp CCLLCT C17 Bến Tre 2017, từ ngày 17/9 đến 25/9/2018