"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:28

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp CCLLCT C17 Bến Tre 2017, từ 4/10 đến 12/10/2018