"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:03

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung C18 Bến Tre 2018