"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:27

Kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 11/2018)