"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:26

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C18, môn học: Triết học Mác-Lênin, từ ngày 21/11 đến 28/11/2018