"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 18:13

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C18, môn học: Triết học Mác-Lênin, từ ngày 21/11 đến 28/11/2018

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C18

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Triết học Mác Lênin

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C18, môn học: Triết học Mác-Lênin, từ ngày 21/11 đến 28/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác