"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 01:58

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 8/2018). Môn học: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 08/8 đến 21/8/2018