"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 14:00

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 8/2018). Môn học: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 08/8 đến 21/8/2018