"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:56

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 6/2018)

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-HC K17

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 6/2018)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác