"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:05

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 01/2018)