"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 00:37

Kế hoạc học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 18/10 đến 30/10/2018

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A62-BT

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Kế hoạc học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 18/10 đến 30/10/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác