"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 11:03

Kế hoạc học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 18/10 đến 30/10/2018