"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:24

Kế hoạc học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 07/11 đến 14/11/2018