"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:50

Kế hoạc học tập môn: Chính trị học, Lớp CCLLCT A62-BT, từ ngày 11/10 đến 17/10/2018