"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 10:34

Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre vào nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của Đảng ta qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chiều ngày 31 tháng 01 năm 2020, tại Trường Chính trị Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) với chủ đề “Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre vào nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì Hội thảo, cùng các đồng chí đại biểu nguyên là lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre qua các thời kỳ; các đại biểu sở ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng cấp ủy huyện, thành phố; lãnh đạo các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Hiệu trưởng Trường Chính trị qua các thời kỳ và toàn thể giảng viên, viên chức Trường Chính trị.

Thay mặt Chủ trì phát biểu Tổng luận và bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Hội thảo đã nhận được 28 bài tham luận, phần lớn các tham luận thể hiện sự đầu tư nghiên cứu và kế thừa những thành quả, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở địa phương. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, nội dung phong phú, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đạt yêu cầu của một cuộc hội thảo khoa học. Các tham luận đã khẳng định trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chi bộ Tân Xuân, Tỉnh ủy Bến Tre đã vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, cùng cả nước đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương. Khẳng định trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Tỉnh ủy luôn chấp hành và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương. Kiên định và đấu tranh và bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng; Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng một cách toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức, xây dựng Đảng gắn liền với bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thảo đề cập, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục lý tưởng cho thanh niên, chỉ ra yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp giáo dục lý tưởng cho thanh niên; Hội thảo bám sát tình hình, nhiệm vụ địa phương và yêu cầu của thời đại, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên để thực hiện thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược đưa Bến Tre phát triển nhanh và bền vững; Khẳng định Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, định hướng tầm nhìn chiến lược, giải pháp phát triển trong thời gian tới; Hội thảo đã khơi dậy lòng tự hào, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy trong xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu, đẹp./.

Quang cảnh Hội thảo.

Các Đại biểu lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

 

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL.

Tin khác