"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 09:13

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

Văn bản đính kèm: 

Tin khác