"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 13 Tháng 12, 2019 - 13:17

Bảng điểm thi lại Phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC GD22

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD22

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảng điểm thi lại Phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC GD22

File đính kèm: 

Tin khác