"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 3, 2019 - 06:44

Bảng điểm thi lại môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C34