"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 2, 2020 - 03:33

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT