"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 24 Tháng 3, 2018 - 03:45

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú (mới nhất)