"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2018 - 07:14

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC Chuyên nghiệp ngành Quân sự khóa 4 (bổ sung).