"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:33

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC Chuyên nghiệp ngành Quân sự khóa 4 (bổ sung).