"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 19:08

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC Chuyên nghiệp ngành Quân sự khóa 4 (bổ sung).

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV

Danh sách môn học: 

Bảng điểm tổng hợp

Bảng điểm Tổng hợp toàn khóa, Lớp TC Chuyên nghiệp ngành Quân sự khóa 4 (bổ sung)

File đính kèm: 

Tin khác